ประวัติด่านศุลกากรเขมราฐ

ประวัติด่านศุลกากรเขมราฐ

ด่านศุลกากรเขมราฐตั้งขึ้นเมื่อ .. 2484 เดิมเป็นด่านฝากอำเภอเขมราฐ มีนายอำเภอเป็นนายด่าน อาศัยที่ว่าการอำเภอเป็นที่ทำการด่านจนถึง .. 2513 กรมศุลกากรได้รับอนุมัติให้เป็นด่านเอกเทศมีนายด่านเป็นข้าราชการส่วนกลาง บริหารราชการเองโดยธรรม และได้รับมอบงานจากนายอำเภอ (นายประเวศ? ราชฤทธิ์) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2513 แล้วจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อปลูกสร้างที่ทำการด่านได้ 2 ไร่ 1 งาน 21 วา 2 ศอก ติดกับท่าด่านเดิมมีร่องน้ำลึกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล พร้อมกันนั้นได้ของบประมาณปี 2515 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการด่าน 1 หลัง พร้อมเสาธง 1 เสาโดยใช้แบบก่อสร้างของกรมโยธาธิการ และบ้านพักข้าราชการ 4 หลัง โดยใช้แบบก่อสร้างของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทรงมะลิลา เมื่อได้งบประมาณแล้วจึงลงมือก่อสร้าง โดยเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2515 และวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2515 ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515 รวมเวลา 4 เดือน 17 วัน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ต่อมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2537 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อบ.26 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ซึ่งเป็นบริเวณที่ดินที่ 1 ติดกับด่านเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง โดยใช้แบบก่อสร้างของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,064,000 บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 แล้วเสร็จเมื่อ 13 กันยายน 2538 แต่ด่านก็ยังไม่มีสถานที่เก็บรักษาของกลางจึงต้องเก็บของกลางไว้ถุนบ้านซึ่งมีพื้นที่เพียง 8 ตารางเมตรเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาของกลางจำพวกไม้แปรรูป เรือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์บรรทุก เป็นต้น บางคดีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วต้องคืนของกลางให้แก่เจ้าของ ของกลางนั้น ก็ไม่อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพราะต้องตากแดดตากฝนเป็นระยะเวลานาน อันเป็นเหตุให้ต้องถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ถึงแม้ของกลางที่ขายได้ก็จะทำให้ราคาตกอย่างมาก เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ท่านอธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้น

จึงได้อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างคลังเก็บรักษาของกลาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปัจจุบัน ด่านศุลกากรเขมราฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ตาม ... งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2552 จากกรมศุลกากร เป็นจำนวนเงิน? 8,623,300 บาท เมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวมาแล้วก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปตามกระบวนการโดยขอความอนุเคราะห์จากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ ด่านศุลกากรเขมราฐได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,886,202 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจำนวน 1,737,098 บาท หรือร้อยละ 20.14 ปัจจุบันพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนแล้ว

ด่านศุลกากรเขมราฐ จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 10 (..2484) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่เลขที่ 6/5 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 105 กิโลเมตร มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นแนวพรมแดนมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองไซพูทอง เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต และเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำโขงกั้นตลอดเป็นแนวพรมแดนเป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2563 14:28:39
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเขมราฐ
เลขที่ 6/5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4549-1180
อีเมล์ : 73160000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเขมราฐ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเขมราฐ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ